Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogródku Pomorskim

Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KARSKU

1 §

 

 1. Zakres i zasady działania Biblioteki określają przepisy prawa:

 

 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539
  z późn. zmianami).
 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zmianami).
 3. Zasady gospodarki finansowej ustalone dla samorządowych instytucji Kultury
  w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zmianami) oraz w ustawie z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U.
  z 1994 roku Nr 121, poz. 591 z późn. zmianami)
 4. Niniejszy regulamin organizacyjny 
 5. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do środy  8:00-16:00 Czwartek –piątek 10:00-18:00
 6. Cel i zadania Biblioteki

Biblioteka Publiczna służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczności gminy  Nowogródek Pomorski oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury poprzez:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.

2. Udostępnienie zbiorów prezencyjnych  na miejscu, poza obręb biblioteki, pośredniczy w wymianie międzybibliotecznej.

3. Pełnienie funkcji ośrodka informacyjnego.

4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnia materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.

5. Organizowanie różnych form pracy kulturalno-oświatowej z czytelnikiem dziecięcym i dorosłym służące popularyzacji nauki, sztuki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego regionu.

6. Współpracowanie z innymi placówkami kulturalnymi w zakresie czytelnictwa, zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych. 

§ 2

Organizacja wewnętrzna

Na czele Biblioteki Publicznej stoi Dyrektor Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pomorskim, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za pracę Biblioteki i uzyskane przez nią wyniki.

§ 3

Zakres obowiązków Dyrektora określa statut Wiejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Nowogródku Pomorskim.

§ 4

Pracownicy merytoryczni, bibliotekarze, Główna księgowa oraz obsługa zatrudniani są przez Dyrektora.

 

§ 5

1. Dyrektor jest bezpośrednim zwierzchnikiem służbowym pracowników, nadaje ogólny kierunek działalności i sprawuje nad nią bezpośredni nadzór.

2. Dyrektor Wiejskiego Ośrodka Kultury. odpowiedzialny jest za:

a) realizację podstawowych zadań i celów biblioteki,

b) należytą organizację pracy w bibliotece,

c) stały nadzór nad należytym spełnieniem obowiązków zatrudnionych
\r\nw bibliotece pracowników,

d) właściwy dobór pracowników,

e) współdziałanie biblioteki z innymi placówkami kultury i oświaty,

f) zgodność podejmowanych przez siebie decyzji z prawem oraz realizacji zadań
merytorycznych.

§ 6

W skład biblioteki wchodzą następujące działy:

1. wypożyczalnia,

2. czytelnia,

3. kafejka internetowa.

§ 7

Zakres Działalności Bibliotekarzy - obsługa wypożyczalni dla dorosłych:

1. Prowadzenie inwentarza księgozbioru oraz prac z tym związanych,

2. Prowadzenie kartoteki czytelników, zobowiązań i książek wypożyczonych,

3. Prowadzenie na bieżąco wszelkiej niezbędnej dokumentacji,

4. Szeroka popularyzacja czytelnictwa w środowisku działania biblioteki, poprzez współudział w organizowaniu różnych form pracy z czytelnikami takich jak wystawy książek, donoszenie książek do domu ludziom chorym i  niepełnosprawnym,

5. Dbanie o powierzony sprzęt biblioteczny i zbiory,

6. Sporządzanie sprawozdań,

7. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie,

8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pom. nie wchodzących w zakres obowiązków,

9. Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych książek, których nie ma
w zbiorach Biblioteki Publicznej,

10. Prowadzenie informacji bibliograficznej w oparciu o księgozbiór,

11. Organizowanie form pracy z czytelnikiem zbiorowym, lekcje biblioteczne oraz inne formy upowszechniania czytelnictwa,

12. Wykonywanie prac związanych z nabyciem i opracowaniem zbiorów bibliotecznych,

13. Wypożyczanie książek w godzinach otwarcia oraz prowadzenie dokumentacji związanej z wypożyczeniami,

14. Troska o powierzony księgozbiór i sprzęt oraz o estetyczny wygląd biblioteki.

§ 8

I. Regulamin dla osób korzystających z Biblioteki Publicznej:

 1. Z Biblioteki Publicznej mogą korzystać bezpłatnie wszyscy mieszkańcy gminy Nowogródek Pom. i najbliższych miejscowości.
 2. Każda osoba przychodząca do Biblioteki ma obowiązek wpisania się do „Zeszytu wejść”

           3)  Przy zapisie do biblioteki zgłaszający się powinien okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość oraz wypełnić kartę zapisu, a w niej zobowiązać się podpisem do:

a)  przestrzegania regulaminu,

b)  wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych w celach statystycznych i naukowych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek,

c) przyjęcia do wiadomości prawa do wglądu i prawa zmiany danych osobowych,

d) udostępnienia danych dotyczących numeru telefonu kontaktowego

e) udostępnienia danych dotyczących numeru PESEL.

4) Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie.

5) Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie jakichkolwiek danych osobowych.

6) W bibliotece obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania napoi
 żywności.

II. Wypożyczanie

1)  Jednorazowo można wypożyczyć 5 woluminów na okres nie dłuższy niż cztery tygodnie.

2)  Termin zwrotu wypożyczonej książki może być przesunięty, o ile nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach bibliotece przysługuje prawo żądania zwrotu wypożyczonych książek przed upływem terminu.

4) Na prośbę czytelników biblioteka sprowadza za opłatą książki z innych bibliotek.

 1. Przetrzymywanie książek.

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. nr 85 poz. 539 z późn. zm.) wprowadza się opłaty:

1. Za nie zwrócenie książek, audio buków w ustalonym termin biblioteka pobiera opłaty w kwocie  20 groszy a  czasopism 10 groszy za każdy dzień zwłoki. Za zgubienie karty bibliotecznej i wyrobienie nowej,  czytelnik  płaci 5 zł.

2. Czytelnik pokrywa koszty związane z ustaleniem jego aktualnego adresu (w przypadku jego zmiany) oraz wszelkie koszty związane z korespondencją dotyczącą sprawy.

3. Opłatę za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych ustala dyrektor biblioteki biorąc pod uwagę wartość rynkową książki i jej przydatność w placówce bibliotecznej.

 

IV.  Zagubienie lub uszkodzenie książki.

Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. O ile odkupienie jest niemożliwe, czytelnik powinien zwrócić jej aktualną wartość rynkową.

V. Cennik świadczonych usług w Bibliotece Publicznej:

1)  Drukowanie

a) A4 czarno – białe 0,40 zł. za stronę

2)  Laminowanie 2,00 zł (A4)              

3) Ksero:

a)  A4 jednostronnie  0,40 zł

VI.  Regulamin dla osób korzystających z Biblioteki jest ogólnodostępny.

§ 9

Zakresem działania Biblioteki Publicznej jest wykonywanie zadań wynikających
\r\nze statutu Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pom.

§ 10

Postanowienia końcowe

1) Regulamin niniejszy łącznie ze statutem stanowi całość przepisów regulujących organizację wewnętrzną Biblioteki 5Publicznej .

§ 11

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW I INTERNETU

 

 1.  PRZEPISY OGÓLNE

1. Przy stanowisku komputerowym może pracować tylko jedna osoba.

2. Komputery zainstalowane w Bibliotece nie mogą być wykorzystywane do wyszukiwania informacji o treści niezgodnej z obowiązującymi przepisami lub obrażającej uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie, przemoc itp.).

3. Użytkownikowi nie wolno zmieniać ustawień, włączać i wyłączać komputera, wgrywać własnych ani usuwać zainstalowanych programów, rozłączać kabli zasilających.

4. Nie wolno używać własnych nośników danych bez pozwolenia.

5. W przypadku „zawieszenia” pracy komputera należy powiadomić dyżurującego bibliotekarza.

6.  W pracowni obowiązuje cisza. Zabrania się

prowadzenia rozmów za pośrednictwem telefonu komórkowego i mikrofonu.

Pliki audio oraz dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych

powinien być emitowany wyłącznie przez słuchawki.

7. Obowiązuje zakaz spożywania artykułów spożywczych i palenia tytoniu.

 1. ZASADY UŻYTKOWANIA

Użytkownika korzystającego ze stanowiska komputerowego obowiązuje:

1.1. Odnotowanie danych osobowych użytkownika w zeszycie odwiedzin.

1.2.  Pozostawienie okryć wierzchnich oraz bagażu ręcznego w wyznaczonym miejscu. Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za pozostawione dokumenty i wartościowe przedmioty.

2.  Z drukarki można korzystać za zgodą bibliotekarza.

3. Drukowanie jest odpłatne według cennika podanego w Regulaminie Biblioteki Publicznej.

4. Za pobrane opłaty Biblioteka ma obowiązek wydać dowód wpłaty.

5. Klasy podstawowe mogą korzystać z komputerów po zajęciach lekcyjnych i nie dłużej niż 30 min dziennie.

§ 12

Na terenie biblioteki  działa Wi-Fi. Osoba, która chce skorzystać   z własnego tableta, komputera, tel. komórkowego może poprosić  bibliotekarza o podanie hasła  do Wi-Fi.

§13

Wszelakie zmiany dotyczące odstępstw i uściśleń wynikających z powyższego  regulaminu dokonuje Dyrektor Wiejskiego Ośrodka Kultury,  do której przynależy Biblioteka Publiczna.

§ 14

 Regulamin zaczyna obowiązywać od dnia 1.09.2014

Filia Biblioteki Publicznej

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Instytut Książki

mak+

Gmina Nowogródek Pomorski

http://www.bn.org.pl